مدیریت پیمان

مجموعه مهندسی عصر زرین از سال ۱۳۸۹ در حوزه مدیریت پیمان و ساخت و اجرا وارد فعالیت شده است . در این راستا کوشیده ایم به عنوان عضوی از مجموعه عصر زرین ارائه گر خدمات در زمینه طراحی، نظارت و اجرا نیز باشیم .